Moneta da 1 euro - Uomo di Vitruvio

Moneta da 1 euro - Uomo di Vitruvio